مطلب قبلیتحول دیجیتالی باید در كنار حفظ ارزش سرمایه های انسانی توسعه پیدا كند
مطلب بعدیعلیرضا مقدسی به سمت عضوهیات مدیره بیمه ایران منصوب شد