مطلب قبلیدکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم مطرح کرد؛ ضرورت توجه به اقتصاد و بیمه پژوهش
مطلب بعدینیمی از سرمایه گذاری خارجی امسال در ایران را اتباع افغانستانی انجام داده اند