مطلب قبلیآغاز به كار مركز نوآوری صنعت بیمه از سوی بیمه مركزی
مطلب بعدیشرکت‌های بیمه مکلفند ۶۰۰ میلیارد تومان به خزانه پرداخت کنند