آمارهای منتشر شده توسط بیمه مرکزی در سالنامه آماری 1400
حاکی از رشد 11.7 درصدی بیمه درمان است. بیمه سامان با 179.1 درصد بیشترین نرخ رشد و بیمه دی با 13.4 درصد بیشترین سهم از بازار بیمه درمان را داشته‌اند.

لازم به ذکر است در سال 1400، 27.820.678 نفر بیمه درمان شدند. این رقم در سال 1399، 23.790.111 نفر بوده است.

مطلب قبلیرادیو مراقب بیمه- جمعه 6 آبان ۱۴۰۱
مطلب بعدیتعداد آسیب‌های شغلی8931 نفر گزارش شد