مطلب قبلیپرداخت هزینه برای کاهش تلفات با اصول بنگاه‌داری صنعت بیمه منافاتی ندارد
مطلب بعدیآماده پرداخت سهم صنعت بیمه در کاهش تلفات جاده‌ای هستیم